In een franchiseovereenkomst worden afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen de franchisegever en franchisenemer. De franchisegever verleent de franchisenemer het recht om tegen vergoeding een franchiseformule op de door de franchisegever aangewezen wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten. Op 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. De wet beoogd de relatie tussen de franchisegevers en franchisenemers meer evenwichtig te maken.

Het opstellen van een franchiseovereenkomst

Het opstellen van een franchiseovereenkomst bestaat meestal uit drie stappen: (1) het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst; (2) het sluiten van een intentieovereenkomst; en (3) het sluiten van de franchiseovereenkomst. 

  1. De geheimhoudingsovereenkomst. Om te voorkomen dat essentiële en bedrijfsgevoelige informatie openbaar wordt, verzoekt de franchisegever de franchisenemer doorgaans om een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen. 
  2. De intentieovereenkomst. Voordat de franchisegever en franchisenemer definitief met elkaar besluiten samen te werken, sluiten ze een intentieovereenkomst. Vervolgens schetst de franchisenemer een ondernemingsplan en wordt er een inschatting gemaakt van de omzet van de nieuwe franchise. 
  3. De franchiseovereenkomst. Onder een franchiseovereenkomst wordt een overeenkomst verstaan waarbij de franchisegever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een franchiseformule te exploiteren.

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Invoering van de Wet franchise

De Wet franchise is met ingang van 1 januari 2021 in werking getreden. De wet heeft tot doel de relatie tussen de franchisenemers en franchisegevers meer evenwichtig te maken. Hiertoe is Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aangevuld met enkele bepalingen. Deze bepalingen voorzien in regels omtrent de (precontractuele) uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende overeenkomst, beëindiging van de overeenkomst en een instemmingsrecht van de franchisenemer bij wijzigingen in de franchiseformule of de exploitatie van een afgeleide formule.

Viotta Law - Mergers

De franchiseovereenkomst bepaalt de vaststelling van de goodwill

Een belangrijk aspect in een franchiseovereenkomst betreft de goodwill. Ten aanzien van de goodwill De franchiseovereenkomst bepaalt in ieder geval:

a. de wijze waarop wordt vastgesteld:

(i) of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer;
(ii) zo ja, welke omvang deze heeft; en
(iii) in welke mate deze aan de franchisegever is toe te rekenen;

b. op welke wijze goodwill die redelijkerwijs is toe te rekenen aan de franchisenemer bij beëindiging van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer wordt vergoed.

Gebruikelijke bepalingen in een franchiseovereenkomst

Naast de verplichte bedingen die volgen uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, komen de volgende onderwerpen veelvuldig terug in een franchiseovereenkomst: 

  • Uitgebreide beschrijving van de franchiseformule;
  • Licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten;
  • Financiering;
  • Verplichte verzekeringen;
  • Duur van de overeenkomst; 
  • Geheimhoudingsbeding. 

Hulp bij een franchiseovereenkomst? VIOTTA staat u bij!

Net zoals bij elk andere overeenkomst is het belangrijk om de gemaakte afspraken tussen partijen zorgvuldig vast te leggen. Heeft u als franchisegever of als franchisenemer hulp nodig bij een franchiseovereenkomst? De advocaten van VIOTTA helpen u graag verder!

Viotta Law - Tom de Waard

Tom de Waard

Advocaat

Rein Kronenberg

Advocaat

Viotta Law - Dirk de Waard

Dirk de Waard

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.