Algemene voorwaarden VIOTTA advocaten B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten aan VIOTTA advocaten B.V. (hierna te noemen ‘VIOTTA’). Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven), geacht uitsluitend door VIOTTA te zijn aanvaard en te worden uitgevoerd. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering van de opdracht door een bepaalde persoon. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ingeval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 2 Zorgnorm
Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal VIOTTA zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen.

Artikel 3 In te schakelen derden
VIOTTA is gerechtigd om bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, indien en voor zover zij dat nodig acht. Zij zal daarbij zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VIOTTA is daarbij door de
opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. VIOTTA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Wanneer VIOTTA bij afwezigheid van deze bepaling in het geval van een tekortkoming van deze derde een vordering op deze derde zou hebben, dan wordt deze
bepaling als niet geschreven gehouden en is de aansprakelijkheid van VIOTTA ten opzichte van haar opdrachtgever beperkt tot het cederen van de vordering die zij op deze derde heeft of stelt te hebben, zonder dat VIOTTA er voor instaat dat deze vordering met succes door haar opdrachtgever kan worden geïnd.

Artikel 4 Elektronische communicatie
Wanneer communicatie tussen de opdrachtgever en VIOTTA plaatsvindt door gebruikmaking van elektronische technieken, dan zullen beide partijen zorg dragen voor beveiliging hiervan door gebruikmaking van standaard gangbare virusprotectie. Geen van de partijen is – wanneer hieraan is voldaan – ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadigingen van over te brengen databestanden, gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending van berichten
geschiedt ongeëncrypteerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de opdrachtgever naar zijn mening belangrijke berichten aan VIOTTA zijn verzonden, dient hij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.

Artikel 5 Vertrouwelijke gegevens
VIOTTA zal gegevens van de opdrachtgever waarvan redelijkerwijs dient te worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn, als zodanig behandelen. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst door VIOTTA derden worden ingeschakeld, is het haar toegestaan deze informatie ter kennis van die
derden te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn toestemming moet worden verzocht. Op grond van bepaalde wettelijke verplichtingen kan VIOTTA gehouden zijn informatie over de opdrachtgever, of door hem uitgevoerde transacties, aan derden te
verstrekken zonder dat het VIOTTA is toegestaan dat aan haar opdrachtgever te melden. De opdrachtgever zal zich hiertegen niet verzetten.

Artikel 6 Tarieven en facturering
Facturering vindt in beginsel maandelijks plaats in overeenstemming met het uurtarief dat op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden voor de betrokken personen geldt bij VIOTTA. Dit uurtarief kan jaarlijks door VIOTTA worden aangepast, ook bij lopende opdrachten. VIOTTA zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten,
vertaalkosten, griffiekosten, reiskosten en onderzoekskosten separaat in rekening brengen. Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op de wijze zoals op de factuur is vermeld. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim
en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. VIOTTA is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is VIOTTA na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal dit voorschot met de laatste factuur in verband met de verstrekte opdracht worden verrekend. Tevens is VIOTTA gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.

Artikel 7 Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring
Iedere aansprakelijkheid van VIOTTA die voortvloeit uit, of verband houdt met de uitvoering van aan haar verleende opdachten, is beperkt tot het door de verzekeraar van VIOTTA te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van VIOTTA onder die verzekering. Wanneer de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door de opdrachtgever aan VIOTTA is betaald. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen die bij VIOTTA in dienst zijn of waarmee VIOTTA in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich – bij wijze van derdenbeding – ten opzichte van de opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve op dit artikel 7 beroepen. De
opdrachtgever zal VIOTTA – en de hiervoor genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen – vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming of onrechtmatige daad van VIOTTA – of die personen – in het kader van de verrichte of te verrichten werkzaamheden. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 1, gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van VIOTTA, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

Artikel 8 Beëindiging
Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening aan de opdrachtgever is exclusief Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Geschillenregeling en bevoegde rechtbank
Op alle aan VIOTTA verstrekte opdrachten die binnen het toepassingsbereik van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur vallen is deze regeling van toepassing. Informatie over deze regeling is te raadplegen via www.viottalaw.com.

Artikel 11 Bevoegde rechtbank en verval van aanspraken
Indien een geschil buiten het bereik van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur valt, is de bevoegde rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen VIOTTA en de opdrachtgever. Indien VIOTTA als eisende partij optreedt, is zij nochtans gerechtigd het geschil in afwijking hiervan aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende rechter. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 10 oktober 2018 onder nummer 84/2018.