In een aandeelhoudersovereenkomst worden belangrijke zaken tussen (toekomstige) aandeelhouders onderling vastgelegd. Daarnaast worden de doelstellingen van de onderneming erin opgenomen. Dit schept duidelijkheid en voorkomt conflicten. Het is raadzaam om duidelijke en afdwingbare afspraken te maken over de rechten en verplichtingen van de aandeelhouders. VIOTTA kan u hierbij helpen. Wilt u een aandeelhoudersovereenkomst laten opstellen of beoordelen? Neem dan nog vandaag contact met ons op.

Hoe ziet een aandeelhoudersovereenkomst eruit?

Er bestaat een grote mate van vrijheid om de aandeelhoudersovereenkomst vorm te geven. Zo mag worden afgeweken van de statuten en in bepaalde gevallen zelfs van de wet. De inhoud van een aandeelhoudersovereenkomst kan daarmee worden toegesneden op uw onderneming. Onder meer de volgende afspraken kunnen worden opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst:

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

 • de verdeling van de aandelen
 • het bij oprichting te storten kapitaal (eigen vermogen)
 • de benoeming van bestuurders en commissarissen 
 • de totstandkoming van besluiten
 • de stemvereisten (gewone of bijzonder meerderheid)
 • de goedkeuring van bepaalde (bestuurs)besluiten 
 • de vaststelling van een (periodiek) businessplan
 • informatierechten voor de aandeelhouders
 • een non-concurrentieverplichting
 • de vergoeding voor (management)werkzaamheden
 • afspraken over het gebruik van intellectuele eigendomsrechten (licenties)
 • een verplichte aanbieding van aandelen of een geschillenregeling
 • waarderingsmethode voor de aandelen
Viotta Law - Mergers

De rol van een advocaat

Iedere partij bij een aandeelhoudersovereenkomst heeft zijn eigen belangen en doelstellingen. Een geschil kan daardoor op de loer liggen. Bij geschillen tussen aandeelhouders spelen de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst een belangrijke rol. Als een partij bij een aandeelhoudersovereenkomst de daarin gemaakte afspraken niet langer nakomt, is vaak directe actie gewenst.

Bij VIOTTA hebben we veel expertise en kennis op het gebied van aandeelhoudersovereenkomsten. Indien een conflict ontstaat, dan staan onze specialisten voor u klaar met een passend advies, al dan niet in het kader van een (gerechtelijke) procedure.

Aandeelhouder uitstoten? VIOTTA staat u bij

Het komt voor dat een aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld. De betreffende aandeelhouder kan dan door de rechter worden gedwongen zijn aandelen over te dragen. Het is van belang dat een dergelijke ‘sqeeuze-out’ soepel en spoedig verloopt en dat onnodige kosten worden voorkomen.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met uitstootprocedures en assisteren u graag bij het uitstoten van een aandeelhouder.Wilt u een aandeelhoudersovereenkomst laten opstellenof beoordelen of wilt u een uitstootprocedure starten? Bij VIOTTA denken wij graag met u mee.Met oog voor detail, maar zonder in de details te verzanden.

Viotta Law - Tom de Waard

Tom de Waard

Advocaat

Rein Kronenberg

Advocaat

Viotta Law - Dirk de Waard

Dirk de Waard

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.