Category:

Sports Entertainment Group beklinkt een overstap van Lazio Roma naar Internationzale

In het geheim schakelde Stefan de Vrij daarom Sports Entertainment Group (SEG) in om de markt voor hem te verkennen en een nieuwe club voor Stefan de Vrij te zoeken. Geheimhouding was van cruciaal belang, omdat zowel de fans van Lazio Roma als de club natuurlijk ontevreden zouden zijn indien Stefan de Vrij zonder afkoopsom de deur uit zou lopen. 

In verschillende presentaties maakte Sports Entertainment Group duidelijk wat de voor- en nadelen waren om transfervrij te vertrekken. Ook gebruikte Sports Entertainment Group verschillende kanalen om te verkondigen dat zij de belangen behartigden bij Sports Entertainment Group en onderhandelden zij namens Stefan de Vrij met Lazio Roma: 

  • Sports Entertainment Group gaan vandaag en morgen werken aan een antwoord email voor Lazio en een voor jou en ons acceptabele, waterdichte versie van de documenten”; en
  • Wij proberen de juiste deal te krijgen voor jou”; of
  • “whatever you choose, SEG will support you”.

Nadat de onderhandelingen met Lazio stukliepen was een overstap naar Internazionale snel door Sports Entertainment Group beklonken, waarna Stefan de Vrij in één klap de best verdiende Nederlandse voetballer werd.

Stefan de Vrij ontdekt dat Sports Entertainment Group (SEG) twee heren diende

Via teamgenoten raakt Stefan de Vrij plots bekend met het feit dat hij, in tegenstelling tot andere collega’s, naast zijn salaris geen tekengeld ontving. Dit was opmerkelijk, aangezien zijn andere teamgenoten die transfervrij door Internazionale werden binnengehaald dit wel hadden ontvangen. Op verzoek van Stefan de Vrij verstrekte Sports Entertainment Group (SEG) uiteindelijk de overeenkomsten met Internazionale, waaruit bleek dat Sports Entertainment Group +/- EUR 9.500.000,= opstreek dat bestond uit: 

  • 5% over het salaris dat Stefan de Vrij verdiende;
  • een commissie als het salaris van Stefan de Vrij onder de EUR 50.000.00,= bleef;
  • een commissie over de bonussen die Stefan de Vrij opstreek; 
  • een commissie over de marktwaarde van Stefan de Vrij als voetballer.

Stefan de Vrij was hier niet mee bekend en veronderstelde dat Sports Entertainment Group namens Stefan de Vrij onderhandelde. En niet andersom. 

Stefan de Vrij start een bodemprocedure en vordert gemiste opbrengsten

Aangezien Stefan de Vrij meende dat Sports Entertainment Group hem hierover had moeten informeren startte Stefan de Vrij een procedure waarin hij in ieder geval de schade vordert op basis van het gemis aan tekengeld en begroot dit bedrag op EUR 9.500.000,=.

Hoe zit het ‘dienen van twee heren’ juridisch?

De vraag is of SEG het verbod van het dienen van twee heren (artikel 7:417 BW) heeft overtreden door zowel als tussenpersoon voor (a) Stefan de Vrij op te treden als (b) voor de club Internazionale. Hierbij is het op grond van de wet niet relevant of SEG enkel en alleen werd betaald door de club. Wanneer mag het wel? Indien partijen: 

  • nadrukkelijk toestemming voor het dienen van twee heren hebben gegeven; of
  • de overeenkomst zo helder is, dat van tegenstrijdige belangen geen sprake kan zijn.

Voor zover daar geen sprake van is, kan tevens de vraag worden opgeworpen of SEG op grond van een andere vorm van belangenverstrengeling aansprakelijk is jegens Stefan de Vrij als bedoeld in artikel 7:418 BW. Het overtreden van 7:417 lid 1 en 7:418 lid 1 BW valt aan te merken als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en kan ertoe leiden dat Sports Entertainment Group gehouden was tot vergoeding van de geleden schade. Ook kan het niet mededelen dat er ‘twee heren worden gediend’ aan worden gemerkt als onrechtmatig (6:162 BW).

Het verweer van Sports Entertainment Group

Sports Entertainment Group betwistte plots dat zij de belangen behartigden van Stefan de Vrij. Er was namelijk geen schriftelijke overeenkomst en bovendien stond in de overeenkomsten met Internazionale dat Sports Entertainment Group uitsluitend de belangen behartigden van Internazionale. Een clausule die Stefan de Vrij op dat moment niet opmerkte. Vandaar, zo betoogde Sports Entertainment Group, was het voor een ieder duidelijk dat zij ook namens Internazionale optraden en waren aldus geen verantwoording schuldig. Laat staan dat Sports Entertainment Group een schadevergoeding verschuldigd zou zijn. 

Heeft Sports Entertainment Group haar mededelingsplicht geschonden? 

De rechtbank komt niet tot de conclusie dat SEG bij haar optreden in de onderhandelingen te veel het belang van Internazionale heeft behartigd. Wat echter wel duidelijk is geworden, is dat SEG een eigen belang had bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Stefan de Vrij en Internazionale. Bij totstandkoming van de overeenkomst kreeg SEG namelijk een (aanzienlijke) commissie. 

Sanctie na schending mededelingsplicht

Volgens artikel 7:418 BW hangt het er bij belangenverstrengeling van af of de bemiddelaar voldaan heeft aan haar mededelingsplicht. Volgens de rechtbank heeft Sports Entertainment Group deze mededelingsplicht geschonden, zij had immers haar dubbele rol aan Stefan de Vrij duidelijk moeten maken. Het rechtsgevolg is vanwege schending van 7:418 BW het verval van het recht op loon van Sports Entertainment Group. Anders gezegd: Sports Entertainment Group moet de opgestreken vergoeding inleveren.

Problemen met overeenkomsten van opdracht?

Dankzij onze expertise en ervaringen, zijn we goed in staat u bij te staan. En altijd met oog voor de kosten om te voorkomen dat u achteraf voor onplezierige verrassingen komt te staan. Neem contact op met VIOTTA Advocaten. Wij helpen u graag verder.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.