Eindigen faillissement

Wanneer een bedrijf failliet is verklaard zijn er een aantal mogelijkheden waarop het faillissement kan eindigen, zoals:

  • Verzet of hoger beroep waarbij het faillissement vernietigd wordt;
  • Een vereenvoudigde afwikkeling, die ertoe leidt dat failliet ervoor kan kiezen een faillissementsakkoord aan te bieden aan de schuldeisers.

Er zijn meerdere redenen om gebruik te maken van het faillissementsakkoord en daarmee een versnelde afwikkeling van het faillissement te bespoedigen.

Preferent en concurrent schuldeisers

Het faillissementsakkoord is met gericht op afwikkeling met de schuldeisers. Dit laat onverlet dat de preferente schuldeisers hun recht op voldoening van de gehele vordering blijven behouden. De rechten van de preferente schuldeisers worden in geen enkele mate beperkt.

Wel kunnen preferente schuldeisers ervoor kiezen afstand te doen van dit recht en zich als concurrent schuldeiser in de procedure mengen. Het mag duidelijk zijn dat preferente schuldeisers hiertoe niet zo maar over gaan.

Redenen afstand te doen van dit recht is de mogelijkheid mee te kunnen stemmen in de verificatievergadering waarin het faillissementsakkoord aanvaard of verworpen wordt.

Het stemproces

De stemming over het akkoord geschiedt via gewone meerderheidsstem in een vergadering die wordt bijgewoond door de concurrent schuldeisers.

Voorwaarde voor het aannemen van het akkoord is dat ten minste de helft van het bedrag van de niet door voorrang gedekte erkende en voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen door de concurrent schuldeisers vertegenwoordigd is.

Wordt het faillissementsakkoord door de verificatievergadering aangenomen, dan dient deze nog door de rechter bekrachtigd te worden, hetgeen homologatie wordt genoemd.

Het gevolg van deze bekrachtiging is dat iedere concurrent schuldeiser, zelfs de schuldeisers die tegen hadden gestemd, aan het akkoord gebonden zijn. Het krijgt hiermee dwingende kracht. Hiermee eindigt het faillissement.

Wordt het akkoord echter door de concurrent schuldeisers of rechter verworpen, dan eindigt daarmee de mogelijkheid binnen het faillissement nogmaals een faillissementsakkoord aan te bieden. Het faillissement wordt dan voortgezet en door de curator afgewikkeld.

Viotta Law - Mergers

Voordelen van het faillissementsakkoord

De voordelen van een faillissementsakkoord voor de schuldeisers:
het vaak hogere percentage dat de schuldeisers vergoed krijgen
de snelle, meer voordelige afhandeling van het faillissement. Zo zal het akkoord vaak financieel gedekt worden door een derde partij. De te verdelen financiële middelen voor de schuldeisers is hierdoor groter dan de normale boedeldeling in faillissement.

Proces na vordering

Nadat het faillissementsakkoord gehomologeerd is worden de overige schulden omgezet in een natuurlijke verbintenis.

Dat wil zeggen dat de failliet niet meer door de crediteur aangesproken kan worden op de vordering. Wel kan het overige leiden tot een verrekenbare vordering.

In een later stadium kan onder omstandigheden van de schuldenaar dus verwacht worden de schuld te verrekenen met een eventuele prestatie van de schuldeiser. Het faillissement is hiermee geëindigd.

Advocaat insolventie nodig? Neem contact op met VIOTTA

Gezien het akkoord naar zijn inhoud vormvrij is, is het verstandig voor het sluiten van het akkoord een advocaat in de arm te nemen. Indien u of uw bedrijf te maken krijgt met een faillissement of een akkoord, helpen wij u graag. Onze advocaten kunnen bogen op veel ervaring die zij hebben opgedaan door te werken in de grootste faillissementen in Nederland.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.