Aansprakelijkheid ontstaat:

  1. Op grond van een overeenkomst
  2. Op grond van de wet
  3. Uit onrechtmatige daad

Als een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst, spreekt men van wanprestatie. De wederpartij maakt dan aanspraak op vergoeding van schade. Een partij kan ook aansprakelijk zijn op grond van de wet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Schuldaansprakelijkheid ziet op eigen verwijtbaar handelen of nalaten. Risicoaansprakelijkheid ziet op aansprakelijkheid voor gedragingen van (onder meer) anderen (dieren, kinderen en werknemers).

Rechtsvorm heeft invloed op aansprakelijkheid

Binnen het Nederlands recht bestaan verschillende ondernemingsvormen. De rechtsvorm van uw onderneming is bepalend voor de aansprakelijkheid van de bij de onderneming betrokken personen. Hieronder wordt ingegaan op (het verschil in) de aansprakelijkheid bij een bv, een maatschap en een vof.

 Besloten vennootschap

De bv is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. De aansprakelijkheid voor schulden en het nakomen van verplichtingen berust bij de bv. Functionarissen van een bv, bijvoorbeeld bestuurders, zijn in de meeste gevallen niet privé aansprakelijk. Dat is alleen anders als sprake is van zogenaamd ‘onbehoorlijk bestuur’.

Vennootschap onder firma

Een vof is een samenwerkingsovereenkomst waarin een bepaald bedrijf wordt uitgeoefend. In tegenstelling tot een bv, is een vof geen rechtspersoon. De vennoten zijn daarom ieder hoofdelijk (lees: voor de volle mep) aansprakelijk voor alle schulden van de vof. Dus ook de schulden veroorzaakt door een andere vennoot.

Viotta Law - Mergers

Maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsovereenkomst waarin een beroep wordt uitgeoefend. Evenaals de vof, bezit de maatschap geen rechtspersoonlijkheid. Er is wel een verschil in aansprakelijkheid bij een maatschap ten opzichte van een vof. De maten zijn immers ieder aansprakelijk voor een gelijk deel van de schulden van de maatschap, en niet (zoals bij de vof) hoofdelijk

Brede ondersteuning van uw organisatie

Ons team van advocaten heeft jarenlange ervaring met de advisering omtrent verschillende ondernemingsvormen en tal van aansprakelijkheidsgeschillen. Onze juridische experts zijn derhalve in staat op maat gemaakt advies te leveren over uw eventuele aansprakelijkheidsrisico’s. In dat proces hebben zij aandacht voor alle stakeholders.

Ook hulp bij een aansprakelijkheidsprocedure

Als u een advocaat van VIOTTA inschakelt, bent u verzekerd van de bijstand van een ervaren advocaat procesrecht. Als u aansprakelijk wordt gesteld, staan onze advocaten voor u klaar. Wij assisteren u ook bij de afwikkeling van een eventuele aansprakelijkheidsprocedure.

Advies bij insolventie en eventuele herstructurering? Schakel VIOTTA in

Wilt u een deskundig advies van een ervaren advocaat procesrecht over eventuele aansprakelijkheidsrisico’s? Neem dan contact op met VIOTTA. Dankzij onze ervaring en kennis zijn wij bekend met de materie en weten wij hoe we de meest complexe zaken effectief en efficiënt weten aan te pakken. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.