Cessie is de overdracht van een vordering op naam. Een schuldeiser die een vordering cedeert wordt aangeduid als cedent en de verkrijger als cessionaris. De schuldenaar van de vordering is de debitor cessus. Hoewel de debitor cessus geen partij is bij de cessie, heeft de cessie wel gevolgen voor hem. Na de cessie moet de debitor cessus zijn schuld namelijk aan een nieuwe schuldeiser voldoen.

Akte van cessie

Voor een rechtsgeldige cessie moet zijn voldaan aan de formele vereisten voor overdracht. Er moet sprake zijn van levering krachtens geldigde titel door een beschikkingsbevoegde cedent. De cessie moet schriftelijk, bij akte, geschieden. De cessieakte kan onderhands tussen cedent en cessionaris worden opgemaakt of in het bijzijn van een notaris. In de akte van cessie moet de te cederen vordering voldoende nauwkeurig worden omschreven. Indien een overeenkomst aan de te cederen vordering ten grondslag ligt, moet die overeenkomst in de akte worden opgenomen.

Openbare cessie en stille cessie

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een openbare cessie en een stille cessie. In geval van een openbare cessie wordt rechtsteeks mededeling van de cessie gedaan aan de debitor cessus. De debitor cessus is er dan van op de hoogte aan wie hij de schuld moet voldoen. Tot het moment van kennisgeving van de cessie aan de debitor cessus, kan laatgenoemde bevrijdend betalen aan de cedent. Bij een stille cessie blijft een mededeling aan de schuldenaar achterwege. Als de stille cessie bij onderhandse akte geschied, dan moet de akte van cessie worden geregistreerd bij de Belastingdient.

Viotta Law - Mergers

Ongeldige cessie

Cessie is niet mogelijk als cedent en debitor cessus de overdraagbaarheid van de vordering in de overeenkomst die eraan ten grondslag ligt, expliciet hebben uitgesloten. Als de cedent de vordering toch overdraagt, dan komt geen geldige overdracht tot stand. Het komt ook voor dat de cedent niet beschikkingsbevoegd blijkt te zijn. De cessie wordt dan geacht nooit te hebben plaatsgevonden. De vordering blijft in dat geval bij de cedent. Dat is slechts anders, indien de cessionaris te goeder trouw is op het moment dat deze mededeling doet van de cessie aan de debitor cessus en de onbevoegdheid van de cedent voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg was van onbevoegdheid van de toenmalige cedent. Is aan beide voorwaarden voldaan, dan wordt de derde-cessionaris beschermd en is er toch sprake van een geldige cessie.

Advies bij cessie? Schakel VIOTTA in

Cessie is een handig middel, dat zeer regelmatig door schuldeisers wordt gebruikt. Uit het bovenstaande blijkt dat de nodige formele vereisten aan cessie kleven. Indien niet aan deze vereisten is voldaan, kan dat grote gevolgen hebben.  

Heeft u specifieke vragen, problemen of conflicten rondom cessie? Neem dan contact op met één van de gespecialiseerde advocaten van VIOTTA. Als u bij VIOTTA een advocaat inschakelt, bent u verzekerd van goede juridische begeleiding. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.