Iedere dag opnieuw sluiten bedrijven voor een korte of langere periode contracten met elkaar. Op die manier geven ze inhoud aan een samenwerking waarmee ze klanten (nog) beter kunnen bedienen. Ondernemingen kunnen op een gelijkwaardige manier samenwerken of ze kunnen hun samenwerking gieten in de vorm van een onderaanneming. Soms gaan bedrijven een samenwerking aan voor onbepaalde tijd, maar meestal kiezen ze ervoor om voor de duur van één of meerdere jaren samen te werken (of voor de duur van een bepaald project). In het laatste geval is sprake van een samenwerking voor bepaalde tijd. De wijze waarop partijen hun samenwerking gestalte hebben gegeven, is vaak bepalend voor de manier waarop die samenwerking kan worden beëindigd.

Het beëindigen van een langdurige contractuele samenwerking

Als tijdens de samenwerking een vertrouwensbreuk ontstaat (of er anderszins een kink in de kabel komt), kan de behoefte ontstaan om het contract te beëindigen. Het beëindigen van de contractuele relatie kan voor beide partijen ingrijpende gevolgen hebben. De relatie met de klant kan onder druk komen te staan en de financiële gevolgen voor (in eerste instantie) de partij met wie de relatie wordt beëindigd kunnen desastreus zijn. Een samenwerking kan niet in alle gevallen zomaar worden beëindigd. En als dat al kan, dan moet dat op een zorgvuldige manier gebeuren.

De ontbinding van een (duur)overeenkomst

Als de andere partij een fout (ook wel ‘tekortkoming’ geheten) heeft begaan, dan kan de overeenkomst (veelal een duurovereenkomst) door ontbinding worden beëindigd. Dat betekent dat het samenwerkingscontract per direct tot een einde komt. Een jarenlang partnerschap wordt daardoor acuut tot stilstand gebracht en de inkomsten voor de partij met wie de zakelijke relatie wordt beëindigd worden daardoor vrijwel onmiddellijk stopgezet.

Daarom moet de beëindigende partij het bestaan van de fout van de ander wel kunnen bewijzen. En de fout moet niet incidenteel of futiel zijn. Het is overigens aan de partij die de misslag heeft begaan om aan te tonen dat de fout (als die al bestaat en kan worden bewezen) incidenteel of futiel is. Zonder een fout van voldoende gewicht kan de overeenkomst niet worden ontbonden.

Bovendien moet de beëindigende partij haar contractspartner in beginsel in gebreke stellen. Een ingebrekestelling komt erop neer dat zij haar een sommatie (ook wel ‘aanmaning’ geheten) moet versturen, waarmee zij haar contractspartner een tweede (en tevens laatste) kans biedt om de fout binnen een redelijke termijn te herstellen. Blijf herstel binnen die termijn uit, dan kan het contract in principe worden ontbonden.

Als echter geen sprake is van een fout en men toch tot ontbinding overgaat, dan kan dat de ontbindende partij duur komen te staan. In dat geval is het vaak lastiger (maar zeker niet onmogelijk) om een contract voor bepaalde tijd (of voor de duur van een bepaald project) anders dan via ontbinding tussentijds te beëindigen. Of dat mogelijk is (bijvoorbeeld via opzegging), hangt af van de contractuele afspraken die partijen vooraf met elkaar hebben gemaakt. Als een tussentijdse beëindiging in dat geval tot de mogelijkheden behoort, dan moet doorgaans een opzegtermijn in acht worden genomen.

Niet zelden laat de commerciële relatie zich in juridische zin typeren als een overeenkomst van opdracht of als een overeenkomst van aanneming van werk (kortweg: een aannemingsovereenkomst). In het eerste geval ligt de nadruk op het verlenen van bepaalde diensten, in het tweede geval op het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (te denken valt aan het bouwen van een woning of het drukken van brochures). De wet bevat specifieke bepalingen voor de beëindiging van dergelijke overeenkomsten.

Viotta Law - Mergers

VIOTTA helpt bij het beëindigen van een samenwerkingsverband

Bent u met uw bedrijf (al dan niet in onderaanneming) een samenwerking aangegaan met een ander bedrijf en overweegt u het samenwerkingsverband te beëindigen? Of wordt u juist geconfronteerd met een beëindiging? Neem dan contact op met de specialisten van VIOTTA Advocaten. Het begeleiden van ondernemingen bij de beëindiging van commerciële relaties is een kolfje naar onze hand. Vrijwel dagelijks assisteren wij cliënten bij het voorkomen of voeren van procedures over de beëindiging van contracten met hun business partners. Ook in de context van aanbestedingen.

Wij procederen bij de gewone rechter (ook in hoger beroep), maar ook ten overstaan van zowel tuchtcolleges als arbiters in verschillende soorten arbitrages. Een juridische beoordeling van de situatie vooraf kan vaak een hoop ellende voorkomen. Heeft u vragen of wenst u een vrijblijvend advies, neem dan gerust contact op met de advocaten van VIOTTA. Zij helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.