De overeenkomst van geldlening is een overeenkomst waarbij de ene partij (de uitlener) zich verbindt om een som geld te verstrekken aan een andere partij  (de lener) die zich verbindt om een gelijke som geld terug te betalen. 

Inhoud van een overeenkomst van geldlening

In een overeenkomst van geldlening kunnen allerlei geldzaken worden geregeld. Naast een bepaling over de som en wijze van aflossing, worden verscheidene andere zaken in de overeenkomst geregeld: 

  • Bedrag;
  • looptijd;
  • verschuldigde rente;
  • doel van de lening;
  • opzeggingsgronden;
  • andere leningen.

Allereerst bevat een overeenkomst van geldlening een bepaling over de som die wordt (uit)geleend, en de manier waarop de lening wordt verstrekt. Daarnaast bevat de overeenkomst bepalingen over de afbetaling van de lening. Er kan worden gekozen voor een aflossing in termijnen maar in sommige gevallen dient het gehele bedrag op één specifiek moment te worden terugbetaald. Ook kan uit de overeenkomst de mogelijkheid en voorwaarden voor vervroegd aflossen voortvloeien. Daarnaast kunnen partijen met elkaar afpreken dat de uitlener zekerheid stelt voor de terugbetaling van de lening, bijvoorbeeld door de vestiging van een pandrecht of hypotheekrecht.

De verschuldigdheid en berekening van de rente

De overeenkomst van geldlening bepaalt veelal een bepaling omtrent verschuldigdheid en berekening van rente over de lening. Indien beide partijen natuurlijke personen zijn en geen van beide partijen in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt, is over het geleende bedrag slechts rente verschuldigd indien dit schriftelijk is bedongen. In alle andere gevallen is de lener verplicht over de geleende som rente te betalen, tenzij uit de overeenkomst voortvloeit dat geen rente verschuldigd is.

Indien uit de overeenkomst voortvloeit dat over de geleende som rente is verschuldigd, maar de hoogte van die rente niet door partijen is bepaald, moet de rente volgens de door wettelijke rente vastgestelde rentevoet worden berekend. 

Viotta Law - Mergers

De opeisbaarheid van de overeenkomst van geldlening

De overeenkomst van geldlening bevat vaak bepaalde opeisingsgronden. Doorgaans is een lening opeisbaar indien de lener de terugbetaling van een termijn niet nakomt of indien de lener in staat van faillissement is verklaard. De overeenkomst kan ook specifieke opeisingsgronden bevatten, bijvoorbeeld ten aanzien van de eis van een ingebrekestelling of als er sprake is van een wijziging van zeggenschap bij de lener. Het wettelijk uitgangspunt is dat de lener verplicht is de door hem het door hem verschuldigde bedrag terug te geven binnen zes weken nadat de uitlener heeft meegedeeld tot opeising over te gaan. Partijen kunnen in de overeenkomst van deze termijn afwijken.

Hulp bij een overeenkomst van geldlening? VIOTTA staat u bij!

Naar aanleiding van een overeenkomst van geldlening kan er tussen partijen een geschil ontstaan. De advocaten van VIOTTA zijn zeer ervaren met dergelijke geschillen, maar kunnen u ook helpen met het opstellen van een overeenkomst van geldlening.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.