In het algemeen ontslaat de aandeelhoudersvergadering het bestuur. Het traject om tot het ontslag van een statutair bestuurder te komen luistert nauw. Een misstap resulteert erin dat het besluit vernietigbaar of zelfs nietig is. Dat komt erop neer dat de bestuurder eigenlijk nooit daadwerkelijk is ontslagen, met alle gevolgen van dien. In dit traject is goede begeleiding van cruciaal belang.

Denk aan de formaliteiten bij ontslag statutair bestuurder via de aandeelhoudersvergadering

Het ontslag van een bestuurder betreft een zogenaamde ‘vennootschappelijke’ beslissing. Die beslissing kan niet worden gelijkgesteld met het ontslag van een werknemer waardoor, normaal gesproken, het UWV geen rol speelt. Om tot het ontslag van een bestuurder over te gaan, moeten de bepalingen uit de statuten en een eventuele aandeelhoudersovereenkomst zorgvuldig in acht worden genomen Daarnaast is het van belang een bestuurder de gelegenheid te geven zich uit te laten over zijn eigen ontslag. Vergeet men dit, dan kan het besluit worden vernietigd. Denk ook aan het gelijktijdig benoemen van een nieuwe bestuurder (voor het geval de vennootschap na het ontslag van de betreffende bestuurder geen bestuurders meer mocht hebben).

Duur en kosten bij het ontslaan statutair bestuurder via de aandeelhoudersvergadering

Hoe lang duurt het om een bestuurder te kunnen ontslaan? Normaal gesproken moet een zekere periode bestaan tussen het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders en het daadwerkelijk houden van de aandeelhoudersvergadering. Soms is dit een periode van acht dagen. Andere keren is het een periode van minimaal 15 dagen. De periode hangt af van wat de statuten voorschrijven. De kosten die gemoeid zijn met het ontslag van een bestuurder zijn doorgaans beperkt. Is het belang groot of verwacht men ruzie? Dan is het raadzaam vooraf met een advocaat contact op te nemen.

Viotta Law - Mergers

Ontslag statutair bestuurder via de rechter

Houdt de bestuurder ook aandelen in de vennootschap waardoor ontslag van deze bestuurder via een aandeelhoudersvergadering onmogelijk is? Dan zijn er ook andere mogelijkheden. Zo kan ook de rechtbank (op verzoek) overgaan tot het ontslag van een bestuurder of kan een verzoek bij de Ondernemingskamer worden ingediend tot de onmiddellijke schorsing van de bestuurder. Heeft de bestuurder schade aangericht, dan kan de Ondernemingskamer ook via een enquête een onderzoek gelasten. En als uit dat onderzoek blijkt dat de betreffende bestuurder verantwoordelijk is voor eventueel wanbeleid, dan blijft de bestuurder niet alleen geschorst maar draait hij ook op voor de kosten.

Advies bij ontslag van een statutair bestuurder? Schakel VIOTTA in

Wilt u een bestuurder ontslaan? Of ziet u als bestuurder aankomen dat u mogelijk onterecht wordt ontslagen? Neem dan contact met ons op. De advocaten van VIOTTA staan u graag bij en denken graag met u mee. Dankzij onze specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring zijn wij goed in staat u te begeleiden. En altijd met oog voor de kosten om te voorkomen dat u achteraf voor onplezierige verassingen komt te staan. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.