Niet alle onderhandelingen monden uit in een deal. Soms blijven onderhandelingen steken bij een LOI (de zogenaamde ‘Letter of Intent’) of bij een Term Sheet en kunnen partijen uiteindelijk niet tot overeenstemming komen over bijvoorbeeld de verkoop van een bedrijf of een participatie in een onderneming. Vervelend wordt het als één van beide partijen graag verder wil en de ander juist niet. Bijvoorbeeld omdat één van beide partijen andere verwachtingen blijkt te hebben of liever met een ander in zee wenst te gaan. De vraag die dan rijst is of degene die liever van een bepaalde transactie afziet er op een bepaald moment nog wel zonder kleerscheuren van af kan. Wat als de gedupeerde onderhandelingspartner in het zicht van de voorgenomen koop of een beoogd dealerschap al investeringen heeft gedaan?

Het beginsel van contractsvrijheid

In Nederland staat de contractsvrijheid voorop. Dat betekent dat het een ieder in beginsel vrijstaat om onderhandelingen op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook af te breken. Men kan niet gedwongen worden om zaken met iemand te doen. Dat betekent echter niet dat die vrijheid onbegrensd is. Onder omstandigheden kan men gehouden zijn om door te onderhandelen en zelfs om de schade die de ander door de afgebroken onderhandelingen lijdt, te vergoeden.

De eerste onderhandelingsfase

Als ondernemingen met elkaar in onderhandeling treden ontstaat tussen hen vrijwel onmiddellijk een bepaalde relatie, ver vóórdat het uiteindelijke contract in beeld komt. Die zogenaamde precontractuele relatie wordt beheerst door de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Dat betekent dat partijen al in de onderhandelingsfase rekening moeten houden met elkaars belangen. Naarmate de beoogde overeenkomst concretere vormen aanneemt en de gerechtvaardigde verwachting ontstaat dat die overeenkomst er ook daadwerkelijk gaat komen, nemen de kansen toe dat het partijen niet vrijstaat om zomaar van de onderhandelingstafel weg te lopen.

Viotta Law - Mergers

Het afbreken van onderhandelingen in een vergevorderd stadium

Als een partij de onderhandelingen in een vergevorderd stadium afbreekt, dan kan de gedupeerde onderhandelingspartner onder omstandigheden met succes schadevergoeding vorderen. Daarbij kan het gaan om een vergoeding van kosten van adviseurs, maar bijvoorbeeld ook om investeringen die de gedupeerde onderhandelingspartner intussen heeft gedaan in het gerechtvaardigde vertrouwen dat de deal uiteindelijk wel tot stand zou komen. Daarnaast bestaat de kans dat degene die de onderhandelingen afbreekt de gederfde winst van de teleurgestelde partij moet vergoeden. Dat is de winst die de teleurgestelde onderhandelingspartner zou hebben gegenereerd als de overeenkomst gewoon zou zijn gesloten (en zou zijn nagekomen).

Als u de handen wilt vrijhouden om onderhandelingen op ieder gewenst moment af te breken, dan kunt u dat bewerkstelligen door daarover vooraf heldere afspraken met uw onderhandelingspartner te maken. Te denken valt aan het maken van voorbehouden, zoals een financieringsvoorbehoud, het voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering of het voorbehoud dat alleen een ondertekende overeenkomst waarin alle benoemde onderdelen van de transactie zijn geadresseerd partijen bindt.

Contact VIOTTA bij afgebroken onderhandelingen

Ziet u met uw onderneming liever af van een project waartoe u zich via een LOI of Term Sheet al heeft gecommitteerd, of wordt u juist geconfronteerd met een business partner die de stekker uit een vergevorderd onderhandelingstraject dreigt te trekken (of al heeft getrokken), neem dan contact op met de specialisten van VIOTTA Advocaten. Het begeleiden van ondernemers en ondernemingen die zich in dergelijke situaties bevinden is voor ons vrijwel dagelijkse kost. Wij assisteren cliënten bij het voorkomen of voeren van procedures over afgebroken onderhandelingen. We procederen bij de gewone rechter (in Kort Geding en in bodemprocedures), maar ook ten overstaan van arbiters in tal van verschillende arbitrages. Neem voor vragen of een geheel vrijblijvend advies contact op met de advocaten van VIOTTA. Zij helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.