Veel ondernemers zijn onbekend met de mogelijkheden die het besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (BIK) biedt. Dit is van belang, omdat het ondernemers mogelijkheden biedt om kosten bij een incasso (om bijvoorbeeld een advocaat in te schakelen) vergoed te krijgen. Aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland legt incasso advocaat Dirk de Waard uit.

Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten?

Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die de ondernemer naast zijn originele vordering ook mag claimen. Deze kosten worden ook wel aangeduid als ‘aanmaningskosten’ en vinden basis in de wet (6:96 lid 2 BW). Met deze kosten kan de ondernemer die ter incasso wenst over te gaan andere kosten (om bijvoorbeeld een proces advocaat in te schakelen) te dekken.

Berekening buitengerechtelijke incassokosten aan de hand van staffel

Op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c BW kunnen in een gerechtelijke procedure de buitengerechtelijke incassokosten worden vergoed. De wetgever heeft deze buitengerechtelijke kosten berekend aan de hand van een oplopende staffel. Deze staffel is neergelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we zien welke kosten de ondernemer nog meer mag vorderen:

  • Voorbeeld 1 – ‘bij een per 1 oktober jl. opeisbare vordering van EU 10.000 op een consument heeft een ondernemer recht op 11.074,09 aan buitengerechtelijke incassokosten’;
  • Voorbeeld 2 ‘- ‘bij een per 1 oktober jl. opeisbare vordering van EU 20.000 op een bedrijf heeft een ondernemer recht op 21.097,74 aan buitengerechtelijke incassokosten’.

Partijen kunnen afwijkende vergoeding overeenkomen

Bedrijven kunnen onderling een hogere vergoeding dan de wettelijke staffel overeenkomen. Ten aanzien van consumenten is het afwijken onmogelijk. Op grond hiervan is zelfs een beding in algemene voorwaarden waarbij een hogere vergoeding wordt overeengekomen vernietigbaar. Een lagere vergoeding mag wel worden bedongen.

Opeisbaarheid buitengerechtelijke incassokosten consumenten afwijkend van bedrijven

Indien de schuldenaar een bedrijf is, kunnen buitengerechtelijke incassokosten vanaf het moment van opeisbaarheid van de vordering(en) in rekening worden gebracht. Aan de hand van de voorbeelden zagen we dat dit al aardig kon oplopen.

In geval van consumenten dient de ondernemer eerst aan te manen alvorens de buitengerechtelijke incassokosten gevorderd kunnen worden. De aanmaning dient de volgende inhoud te bevatten:

  • de hoogte van de openstaande vordering(en);
  • een termijn van veertien dagen om alsnog over te gaan tot betaling;
  • de exacte hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten die verschuldigd worden wanneer er niet binnen de gestelde termijn wordt overgegaan tot betaling.
Kantoorgebouwen

 (geen) Aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten?

Uit voormelde uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland betwistte de gedaagde de hoogte van de incassokosten. Volgens de gedaagde waren er namelijk geen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verricht. De Rechtbank Noord-Nederland ging hierin mee en wees voor de eiser in kwestie de vordering om de incassokosten vergoed te krijgen af. De rechtbank maakte ook duidelijk waar men in het kader van een vordering tot vergoeding van de incassokosten aan dient te voldoen:
eiser dient aan te tonen dat waar de vordering in hoofdsom (plus rente) uit bestaat (sommatie); en
eiser moet voldoende stellen en onderbouwen welke buitengerechtelijke incassowerkzaamheden daadwerkelijk zijn verricht.

Contact

Heeft u vragen over het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten in een gerechtelijke procedure of wenst u uw debiteur te sommeren tot betaling van uw vordering. Neem dan contact op met de incasso advocaten van VIOTTA.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.