Met de komst van het Europese Executieverdrag vedrag EEX-Vo is het ten uitvoer leggen van vonnissen uit EU-lidstaten in Nederland (en vice versa) vereenvoudigd.

Ieder vonnis dat door een rechtbank van een EU-lidstaat is gewezen in handelszaken en burgerlijke zaken, wordt op grond van de EEX-verordening binnen de Europese Unie door iedere andere EU-lidstaat erkend en kan binnen iedere andere EU-lidstaat ten uitvoer worden gelegd, zonder dat een dergelijk vonnis via een separate gerechtelijke procedure behoeft te worden erkend.

Erkenning en tenuitvoerlegging onder de nieuwe EEX-verordening (Brussel I-bis)

Onder de EEX-verordening kunnen door een gerecht van een EU-lidstaat gegeven beslissingen gewezen in burgerlijke en handelszaken zonder gerechtelijke toestemming direct in de gehele Europese Unie ten uitvoer worden gelegd.

Dat geldt ook voor voorlopige of bezwarende maatregelen. De verweerder moet wel woonplaats hebben in een EU-lidstaat.

De EEX-verordening is echter niet van toepassing op fiscale en douanezaken, administratiefrechtelijke zaken, kwesties inzake overheidsaansprakelijkheid en huwelijksvermogensrecht en faillissementen en soortgelijke procedures.

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Certificaat van beslissing: opvragen bij rechtbank

Voor de tenuitvoerlegging van een beslissing gewezen in burgerlijke en handelszaken moet de partij die de beslissing ten uitvoer wil leggen bij de rechtbank die het vonnis heeft gewezen een ‘certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken’ opvragen.

Dat certificaat moet (veelal met het vonnis erbij en met inachtneming van een redelijke termijn) worden betekend aan de gedaagde.

Bezwaar tegen tenuitvoerlegging: limitatieve gronden

Een verzoek tot weigering van de tenuitvoerlegging kan worden ingediend bij de rechtbank. De (belangrijkste) gronden waarop een dergelijk verzoek kan worden toegewezen zijn (kort gezegd):

  • kennelijke strijdigheid met de openbare orde van de aangezochte lidstaat;
  • een ontijdige of onzorgvuldige procesinleiding (dagvaarding of verzoek), waardoor de belangen van de verweerder jegens wie verstek is verleend zijn geschaad;
  • onverenigbaarheid met een eerdere beslissing die in een andere lidstaat of in een derde land tussen dezelfde partijen is gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust, mits de eerdere beslissing voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in de aangezochte lidstaat; en
  • strijdigheid met (kort gezegd) bevoegdheidsregels als de verweerder een verzekeringnemer, consument of werknemer is.

Waarom VIOTTA?

VIOTTA is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in de behandeling van complexe incassotrajecten. Als het aankomt op de tenuitvoerlegging van een vreemd vonnis in Nederland, dan staan de incasso-advocaten van VIOTTA u graag met raad en daad bij. Bij VIOTTA hoeft u niet bang te zijn voor onaangename verrassingen. Wij zijn helder in onze communicatie, ook over de kosten.

Advies nodig? Schakel VIOTTA in

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in nationale en internationale kapitaalmarkttransacties? Neem dan contact met ons op.

Viotta Law - Arnoud Fioole

Arnoud Fioole

Advocaat

Viotta Law - Martijn Kesler

Martijn Kesler

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.