Een vaak gehoorde term is de zogenaamde ‘onrechtmatige daad’. Bij wet is bepaald dat als onrechtmatige daad worden aangemerkt: een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dat is een ruime wettelijke omschrijving die op veel situaties van toepassing kan zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een inbreuk op een recht in geval van aantasting van eer en goede naam. Niet iedere inbreuk kwalificeert als onrechtmatige daad. Dat hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Eisen onrechtmatige daad voor aansprakelijkheid

Wil een onrechtmatige daadsactie slagen, dan moet zijn voldaan aan een vijftal vereisten:

  • een onrechtmatige gedraging
  • toerekenbaarheid van de daad aan de dader
  • schade
  • causaliteit tussen de daad en de schade
  • relativiteit

Als is voldaan aan de voornoemde voorwaarden, kan degene die een onrechtmatige daad heeft gepleegd aansprakelijk worden gesteld. Aansprakelijkheid betekent schadeplichtigheid. Een rechtspersoon is zelfstandig drager van rechten en plichten en derhalve aansprakelijk bij een toerekenbare onrechtmatige daad. Een voorbeeld is een werkgever die een onrechtmatige daad pleegt jegens haar werknemer. In beginsel is het bestuur niet aansprakelijk voor rechtshandelingen van de rechtpersoon. Onder bepaalde omstandigheden kan een bestuurder echter uit onrechtmatige daad aansprakelijk worden gesteld.

Viotta Law - Mergers

Omvang van de schadevergoeding

De onrechtmatige daad geldt als vangnet voor het verhalen van (im)materiële schade. Schade die niet in een overeenkomst is geregeld of lastig onder een ander wetsartikel kan worden geplaatst, kan in bepaalde gevallen als een onrechtmatige daad worden gekwalificeerd. De omvang van de schadevergoeding is voer voor discussie. Goede juridische bijstand is in deze discussie essentieel. Als u een advocaat van VIOTTA inschakelt, dan bent u verzekerd van goede juridische begeleiding en ‘judgement’.

VIOTTA ondersteunt uw bedrijf bij vorderingen uit onrechtmatige daad

De procesrecht-advocaten van VIOTTA hebben ruime ervaring op het gebied van (het procederen over) onrechtmatige daad en schadevergoeding. Deze ervaring zet VIOTTA in bij het instellen van een vordering tot schadevergoeding en het voeren van verweer tegen een vermeende onrechtmatige daadsvordering. Wij werken daarbij nauw samen met ’andere professionals in onsnetwerk, zowel in Nederland als daarbuiten.

 Advies bij onrechtmatige daad? Schakel VIOTTA in

Wordt u aansprakelijk gesteld of wilt u een actie uit onrechtmatige daad instellen? Neem dan contact op met de procesrecht-advocaten van VIOTTA. Dankzij onze ervaring en kennis weten wij hoe wij de meest complexe zaken in uw voordeel kunnen beslechten. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.