Een koopovereenkomst is een overeenkomst tussen koper en verkoper. Enerzijds verplicht de koper zich om de overeengekomen koopprijs te voldoen, anderzijds verplicht de verkoper zich om de overeengekomen zaak of zaken te leveren aan de koper. Indien partijen over en weer hun verplichtingen nakomen, dan is er sprake van een goederenrechtelijke overdracht. De meest voorkomende koopovereenkomsten in het vennootschapsrecht zijn de Share Purchase Agreement (SPA) en de Asset Purchase Agreement (APA).

Twee rechtshandelingen vereist

Voor het sluiten van een koopovereenkomst zijn minimaal twee rechtshandelingen vereist. Beiden partijen doen dat door middel van een verklaring die ziet op een openbaarmaking van een rechtgevolg gerichte wil. Een overeenkomst voor de koop en levering van roerende zaken (bijvoorbeeld producten of diensten) is vormvrij. Anders gezegd, de overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Dit in tegenstelling tot de overeenkomst tot koop en levering van onroerende zaken (bijvoorbeeld een huis), die slechts schriftelijk kan worden gesloten.

Nadere afspraken

Naast de naam van de koper en verkoper, de bepaling van de te overdragen zaak en de te betalen koopprijs, kan de koopovereenkomst ook andere afspraken tussen partijen regelen. Voorbeelden hiervan zijn het opnemen van:

  • een eigendomsvoorbehoud
  • garanties
  • opschortende voorwaarden 
  • ontbindende voorwaarden
  • recht van reclame

Er is sprake van regelend recht, waarvan kan worden afgeweken, behoudens ingeval van consumentenkoop. Indien de koopprijs niet in de overeenkomst is bepaald, dan geldt dat de koper een redelijke prijs verschuldigd is.

Viotta Law - Mergers

Advies bij koopovereenkomst? Schakel VIOTTA in

De koopovereenkomst is een veelgebruikt instrument om afspraken tussen koper en verkoper vast te leggen. Het schriftelijk regelen van dergelijke afspraken, bevordert de rechtszekerheid van beide partijen. Desondanks zijn koopovereenkomsten en daartoe inhoudende afspraken regelmatig onderwerp van onenigheid. Heeft u specifieke vragen, problemen of conflicten betreffende koopovereenkomsten? Als u bij VIOTTA een advocaat inschakelt, bent u verzekerd van goede juridische begeleiding. Neem vrijblijvend contact op met één van de gespecialiseerde advocaten van VIOTTA, zij helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.