Nederland ontpopte zich de afgelopen jaren tot paradijs voor het instellen van collectieve acties of class actions. Dit is terug te voeren op de invoering van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) per 1 januari 2020. Hoewel in wezen iedere belanghebbende een actie kan (doen) instellen, vergt een collectieve actie een gedegen voorbereiding. Een collectieve actie kan voorts grote impact hebben op de bedrijfsvoering, financiële positie en reputatie van de onderneming waartegen de actie wordt ingesteld. Een goed doordachte strategie is derhalve voor beide partijen van essentieel belang.

Collectieve acties: een uitleg

Door middel van class actions kunnen grotere groepen gezamenlijk procederen. In de meeste gevallen zijn class actions gericht op het verhalen van massaschade, maar de collectieve actie kan ook een immaterieel doel dienen zoals een bepaald maatschappelijk belang. Hierbij valt te denken aan privacy kwesties of het afdwingen van milieumaatregelen. Door gezamenlijk te procederen, kunnen individuele eisers proceskosten besparen en hun procesrisico spreiden. Het idee van een collectieve actie is dat de rechter de uitkomst van de procedure toepasbaar maakt op vergelijkbare claims van andere eisers. Een onderneming waartegen een collectieve actie is ingesteld, wordt zo beschermd tegen het voeren van tal van procedures over hetzelfde geschilpunt.

De opkomst van collectieve acties in Nederland

Vanaf 2005 is de procedure rondom massaschade via de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) in het leven geroepen. De WCAM stelt belangenorganisaties in staat om voor slachtoffers een schikking te treffen. Een dergelijke belangenorganisatie kan vervolgens in een procedure verzoeken om de schikking voor alle gedupeerden verbindend te verklaren. Gevolg van de verbindendverklaring is dat ook gedupeerden die zelf niet betrokken waren bij de schikking rechten kunnen ontlenen aan de schikking. Het gaat hier echter om een schikking. Schadeveroorzakers kunnen weigen mee te werken aan een schikking en dan moeten individuele gedupeerden dus alsnog zelf een procedure bij de recher aanhangig maken om daadwerkelijk schade vergoed te krijgen.

Viotta Law - Mergers

Het vorderen van schadevergoeding met een collectieve actie

Met inwerkingtreding van de WAMCA is het makkelijker geworden voor gedupeerden om met een collectieve actie hun schade te verhalen. Wanneer de ingestelde claim voldoet aan de wettelijke vereisten kan de rechter de hoogte van de schade in een keer vaststellen voor alle eisers, ongeacht of ze strekken tot schadevergoeding in geld of niet. Waar gedupeerden voorheen individueel naar de rechter moesten om de hoogte van de schade vast te stellen, is het onder de WAMCA mogelijk om direct een schadebedrag bij de rechter af te dwingen.

 VIOTTA ondersteunt u bij collectieve acties

Behandeling van collectieve acties vergt vergaande expertise en inzicht in het strategisch kader. De advocaten van VIOTTA kunnen bogen op jarenlange ervaring en staan u of uw onderneming graag bij.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.