Wanneer u wordt gedagvaard in een civiele procedure, wordt u bij dagvaarding opgeroepen op een specifiek datum te verschijnen bij de rechtbank. Indien u als gedaagde niet op deze datum verschijnt of uw advocaat zich niet namens u stelt, dan toetst de rechter of aan de formele vereisten voor oproeping en verschijning is voldaan.

Oordeelt de rechter dat de gedaagde op de juiste wijze is opgeroepen, maar niet in het geding is verschenen of wordt het griffierecht niet (tijdig) voldaan, dan verleent de rechter verstek. De procedure wordt dan aangehouden zodat u het verstek kunt zuiveren. Indien u het verstek niet tijdig zuivert, wijst de rechter een verstekvonnis. Omdat u als gedaagde partij geen verweer heeft gevoerd, wijst de rechter in de regel de vordering van de eisende partij toe.

Het verstekvonnis

Voordat de rechter de vordering van de eisende partij toewijst, wordt de vordering onderworpen aan een marginale toets: de rechter toetst of de vordering hem onrechtmatig of ongegrond lijkt en er wordt gekeken of de dagvaarding voldoet aan de wettelijke eisen. In de meeste gevallen wordt de vordering volledig toegewezen. Indien gevorderd door de eiser wordt het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit betekent dat een hoger beroep of het instellen van verzet tegen het verstekvonnis, de tenuitvoerlegging van het vonnis niet schorst.

Verzet na verstek

Tegen de toegewezen vordering kunt u alsnog verweer voeren door verzet aan te tekenen. Wanneer het verzet tijdig en op de voorgeschreven wijze is gedaan, wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis geschorst. Als de tenuitvoerlegging van het vonnis bij voorraad was verklaard, wordt het vonnis niet geschorst.
De verzetprocedure vangt aan met een verzetdagvaarding en wordt gevoerd bij dezelfde rechterlijke instantie als die het verstekvonnis wees. In zaken waarin de gedaagde niet in persoon kan procederen, moet het verzet worden ingesteld door een advocaat. In de verzetdagvaarding reageert u op de inhoud van de dagvaarding en maakt u bezwaar tegen het versterkvonnis. De zaak wordt heropend en de rechter doet opnieuw uitspraak

De verzettermijn

In verzet gaan tegen een verstekvonnis kan niet zomaar, u dient zich te houden aan strikte termijnen. In beginsel is de termijn voor het instellen van verzet vier weken. Deze termijn gaat lopen vanaf:

  • Het moment dat het vonnis of tenuitvoerlegging bekend is aan de veroordeelde in persoon;
  • Het plegen van enige daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis bekend is bij de veroordeelde;
  • De dag waarop het vonnis ten uitvoer is gelegd.

De verzettermijn is acht weken indien de gedaagde ten tijde van het verstekvonnis of daad van bekendheid geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is. Het te laat instellen van het verzet, zal ervoor zorgen dat het verzet niet ontvankelijk wordt verklaard. Het verstekvonnis valt dan niet te herroepen. Het is derhalve raadzaam om zo spoedig mogelijk na een verstekvonnis contact op te nemen met een advocaat.

faillissementsakkoord

Hulp bij een verstekvonnis?

Bent u gedaagde en heeft u vragen over een ontvangen dagvaarding en de termijnen voor het verschijnen bij de rechtbank. De advocaten van VIOTTA adviseren u graag bij een verstekvonnis of de verzetprocedure tegen een vonnis. Aarzel niet en neem zo spoedig mogelijk contact op.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.