In de meeste gevallen zullen de aan het verliezen van een procedure verbonden nadelen door de procespartij zelf moeten worden gedragen. Het is echter mogelijk dat een procespartij die veroordeeld is schade te vergoeden, dit door een derde partij geheel of gedeeltelijk laat vergoeden. Deze vordering zou kunnen worden ingesteld nadat de procedure is verloren.

De Nederlandse wet biedt ook de mogelijkheid om in een aanhangige rechtszaak een derde partij in vrijwaring op te roepen. Deze vrijwaringsprocedure is een separate procedure die parallel loopt met een hoofdprocedure. Een partij doet een beroep op vrijwaring bij incidentele vordering nadat er is gedagvaard.

In deze aansluitende procedure kan dan een voorwaardelijke vordering tot schadevergoeding tegen de derde worden ingesteld, voor het geval dat de beslissing op de hoofdvordering nadelig zou uitvallen.

Verschillende vormen van vrijwaring

Naar gelang de grond voor de aanspraak tegen de derde wordt onderscheidt gemaakt tussen zakelijke vrijwaring, persoonlijke of eenvoudige vrijwaring en regres.

Zakelijke vrijwaring is dat degene van wie de gedaagde het door de eiser betwiste recht verkreeg, moet instaan voor het bestaan daarvan. Hij moet de gedaagde helpen dat recht te verdedigen en hem, bij verlies van de procedure, schadeloos stellen. Een voorbeeld is dat een verkoper de plicht rust om er voor in te staan dat de koper niet door eigendomspretenties van derden in de vrije beschikking over de verkochte zaak wordt gestoord. Wordt nu de koper door een derde die eigenaar beweert te zijn in rechte tot ontruiming of afgifte aangesproken, dan zal de koper de verkoper in vrijwaring kunnen oproepen.

Persoonlijke of eenvoudige vrijwaring is wanneer de derde, ter bescherming van de rechten van de aangesproken gedaagde, dient in te staan voor een bepaald feit. Voorbeelden zijn het instaan voor de volmacht en voor de hoedanigheid van erfgenaam.

In de andere gevallen, waarin de gedaagde wegens het verliezen van het geding een verhaalsrecht op een derde heeft spreekt men van regres. Soms zijn er naast de tot betaling aangesprokene, anderen die tot de prestatie verplicht zijn. Zo heeft de borg door de betaling van de schuld regres op de hoofdschuldenaar, een hoofdelijke debiteur regres op de medeschuldenaren en de hoofdelijk aansprakelijk gestelde regres op de medeschuldigen.

Vereisten voor oproeping in vrijwaring

De oproeping in vrijwaring zal steeds enige vertraging bij de afdoening van de hoofdzaak veroorzaken. Terwijl de eiser meestal geïnteresseerd is in een snelle behandeling van de procedure, zal de gedaagde over het algemeen degene zijn die de oproeping in vrijwaring wenst te doen. Hun conflicterende belangen moeten worden afgewogen. Voor de toelaatbaarheid van de oproeping gelden daarom een aantal vereisten:

  1. Voor de toestemming is nodig en voldoende dat het verlies van de hoofdzaak een ontstaansvoorwaarde zijn voor toewijzing van de vordering van de gewaarborgde op de waarborg
  2. De vordering om een derde in vrijwaring op te roepen zal kunnen worden afgewezen indien verwacht kan worden dat hierdoor een onredelijke vertraging zal ontstaan in de behandeling van de hoofdzaak
  3. Vrijwaring kan niet worden verleend indien de rechter niet absoluut bevoegd is van de zaak tussen de waarborg en de gewaarborgde kennis te nemen
  4. Het is niet mogelijk om voor het eerst in hoger beroep een derde in vrijwaring op te roepen.

Vragen over vrijwaring?

Heeft u vragen of u in een lopende procedure een derde partij in vrijwaring kan oproepen, of bent u zelf in vrijwaring opgeroepen. De advocaten van VIOTTA adviseren u graag. Aarzel niet en neem contact met ons op.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.