Indien twee partijen willen samenwerken, verdient het aanbeveling een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Door afspraken ten aanzien van de samenwerking vast te leggen in een overeenkomst, is het voor partijen duidelijk wat hun rechten en plichten zijn in het kader van de samenwerking. Een samenwerkingsovereenkomst kan verschillende vormen aannemen. Zijn er meer dan twee partijen die de samenwerkingsovereenkomst aangaan, dan spreekt men van een meerpartijenovereenkomst. 

Wanneer gebruikt u een samenwerkingsovereenkomst?

Bij de ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe technologie bedenkt, spelen synergievoordelen een belangrijke rol. Het kan in dat verband interessant zijn om krachten te bundelen met een andere partij. Te allen tijde dient ervoor te worden gewaakt dat de andere partij er vandoor gaat met vertrouwelijke informatie. Het is dan ook zaak om zorgvuldig te werk te gaan bij het zoeken van samenwerkingspartners. Maar ook tussen betrouwbare partners kunnen misverstanden ontstaan. Bijvoorbeeld over wat u met elkaar deelt, wie de intellectuele-eigendomsrechten verkrijgt en hoe u de kosten en winst verdeelt. Een zorgvuldig opgestelde samenwerkingsovereenkomst voorkomt dergelijke misverstanden.

De inhoud van een samenwerkingsovereenkomst

De inhoud van een samenwerkingscontract verschilt per samenwerking. Er is dan ook geen standaardcontract dat kan worden gebruikt als leidraad. Wel zijn er enkele belangrijke onderdelen die in de overeenkomst moeten worden geregeld, zoals:

  • het doel van de samenwerking
  • wie welke kennis inbrengt en welke kennis u samen ontwikkelt
  • hoe u omgaat met vertrouwelijke informatie (veelal sluiten partijen in dit kader een geheimhoudingsovereenkomst)
  • wie de uiteindelijke intellectuele-eigendomsrechten verkrijgt en eventuele licenties (hetgeen wordt vastgelegd in een licentieovereenkomst of white label overeenkomst)
  • de kostenverdeling
  • de winstverdeling

Gaat u langere tijd intensief samenwerken, dan kunt u besluiten om samen een bedrijf, een zogenaamde joint venture, op te richten. U kiest dan een rechtsvorm die past bij de samenwerking.  

Viotta Law - Mergers

Hulp bij een samenwerkingsovereenkomst? Schakel VIOTTA in.

De advocaten van VIOTTA hebben jarenlang ervaring met het opzetten van samenwerkingen tussen ondernemingen in Nederland en het buitenland. Naast het adviseren van gevestigde ondernemingen in binnen- en buitenland, richt VIOTTA zich op het adviseren van start-ups en investeerders in startende ondernemingen.

Door de gespecialiseerde advocaten van VIOTTA te betrekken bij het vormgeven van een samenwerking, bent u verzekerd van onze expertise waardoor u een gebalanceerde samenwerkingsovereenkomst kunt afsluiten. Neem vrijblijvend contact op met Dirk de Waard. Hij helpt u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.