Category:

Een legal opinion is een vaststelling van een juridische situatie door een advocaat of juridisch specialist. In de preambule van een legal opinion staat doorgaans expliciet vermeld op basis van welke wetten of documenten het advies is opgesteld. Dit geldt vaak als, verkapt, voorbehoud ten aanzien van de juistheid van de inhoud van de legal opinion. Het kantoor kan worden aangesproken op onjuistheden in de legal opinion. Een legal opinion biedt zodoende een garantie.

Het doel van Legal opinions 

Legal opinions spelen een belangrijke rol in de Nederlandse rechtspraktijk, met name in de (internationale) transactie- en financieringspraktijken. Bij grensoverschrijdende transacties met een Nederlandse doelvennootschap, de target, maken buitenlandse kopers doorgaans gebruik van legal opinions om de juridische risico’s in kaart te brengen.

De diverse partijen en het waarborgen van vertrouwen

De partijen in een overname vertrouwen op hun eigen adviseurs tijdens de onderhandelingen en om de transactiedocumentatie op te stellen. Elke partij zal due diligence onderzoek naar de andere partij(en) en naar de voordelen en risico’s bij de transactie doen. Ook zullen ze moeten vertrouwen op de garanties en vrijwaringen gegeven door de andere partij(en). Vaak zal in een private M&A transactie een kopende partij als voorwaarde voor closing stellen dat een legal opinion wordt afgegeven door de verkopende partij(en). Vaak wordt een derde (lees: een advocatenkantoor dat geen van partijen bijstaat bij de transactie) ingeschakeld voor het opstellen van een legal opinion. Dit waarborgt de objectiviteit van de legal opinion.

Legal opinions bij fusies en overnames kunnen verschillende doelen hebben. Opinies voor verkopers adresseren de juridische status van: (i) de bezittingen en de te verkopen vennootschap, (ii) het eigendomsrecht van de verkoper, (iii) de bevoegdheid tot verkopen, (iv) de afwezigheid van wettelijke of contractuele beperkingen op de transacties, (v) de naleving van de wet door verkoper bij de uitvoering van de transactie en (vi) de afdwingbaarheid van de transactiedocumenten.

Om een legal opinion af te geven, dient de advocaat een due diligence onderzoek uit te voeren gerelateerd aan de opdracht voor de opinie. Hierdoor is het mogelijk dat het onderzoek verder gaat dan door de advocaat van de verkoper. Vanwege de objectiviteit van de onderzoeker, dwingt dit partijen tot openheid en wordt de legal opinion van de verkoper een onderdeel van de due diligence van de koper.

Voor welke juridische status is een legal opinion interessant?

Legal opinions bij fusies en overnames kunnen verschillende doelen hebben. Opinies voor verkopers achterhalen de juridische status van:

  • De bezittingen en de te verkopen vennootschap
  • Het eigendomsrecht van de verkoper 
  • De bevoegdheid tot verkopen 
  • De afwezigheid van wettelijke of contractuele beperkingen op de transacties
  • De naleving van de wet door verkoper bij de uitvoering van de transactie en de afdwingbaarheid van de transactiedocumenten.

Om een legal opinion af te geven, dient de advocaat een due diligence onderzoek uit te voeren gerelateerd aan de opdracht voor de opinie. Hierdoor is het mogelijk dat het onderzoek verder gaat dan door de advocaat van de verkoper. Vanwege de objectiviteit van de onderzoeker, dwingt dit partijen tot openheid en wordt de legal opinion van de verkoper een onderdeel van de due diligence van de koper.

De inhoud van een legal opinion

Een legal opinion bij fusies en overnames heeft vaak de volgende inhoud: 

  1. Rechtsgeldigheid van de overeenkomst: Het is essentieel dat de koopovereenkomst voldoet aan de van toepassing zijnde (bijzondere) regelgeving en andere wettelijke vereisten. In een legal opinion wordt beoordeeld of dit het geval is.
  2. Juridische toereikendheid: In een legal opinion wordt de transactie beoordeeld op de juridische toereikendheid. Hiermee wordt vastgesteld of er juridische gronden zijn die een verwachte prestatie of de transactie in haar geheel kunnen verhinderen. Een legal opinion kan belangrijke problemen aan het licht brengen die moeten worden opgelost, met inbegrip van zowel juridische als zakelijke risico’s.
  3. Controles op garanties: Een legal opinion fungeert tot op zekere hoogte als een methode om ten minste enkele van garanties van een partij te controleren.
  4. Juridische status: De Legal opinion namens een verkoper heeft betrekking op de juridische status van de activa of de entiteit die wordt verkocht, het eigendomsrecht van de verkoper op wat wordt verkocht, de bevoegdheid van de verkoper om te verkopen, de afwezigheid van wettelijke en contractuele beperkingen op de transacties, de naleving van de wet door de verkoper bij de uitvoering van de transactie en de afdwingbaarheid van de transactiedocumenten. Meer gespecialiseerde adviezen kunnen betrekking hebben op zaken als de status van een octrooi, de fiscale gevolgen van de transactie, of een voorwaardelijke aansprakelijkheidskwestie zoals een aanhangige of dreigende rechtszaak.
  5. Juridisch resultaat: De koper wil er zeker van zijn dat bepaalde fiscale of andere juridische resultaten worden gerealiseerd. Een legal opinion beoordeelt  of de resultaten die voortvloeien uit de overeenkomst behaald kunnen worden. 

Contact VIOTTA bij legal opinions

Indien u een legal opinion naar Nederlands recht nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze ondernemingsrecht expert Dirk de Waard via dirk.dewaard@viottalaw.com

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.