Heeft u een geschil en wilt u bewijs opvragen bij de wederpartij? Dan is het is het starten van een procedure op grond van artikel 843a Rv een mogelijkheid. In het geval u een geschil heeft met een overheidsinstantie, dan was de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het equivalent daarvan. Maar dat gaat veranderen. Met ingang van 1 mei 2022 vervangen de Wet open overheid (WOO) en de Wijzigingswet Woo de Wob. Dit artikel beschrijft de Wob en de voornaamste wijzigingen die Woo teweegbrengt.

De huidige weg: het Wob-verzoek

Iedereen mag informatie opvragen over het handelen van bestuursorganen, zoals ministeries, provincies en gemeenten. Dat kan via de Wob. Met een Wob-verzoek kan allerlei informatie worden opgevraagd, zolang die maar ergens is vastgelegd; bijvoorbeeld in documenten, geluidsbanden of computers. Ook e-mail- of appcontact kan na een Wob-verzoek openbaar worden gemaakt. Soms kan een verzoek worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat het openbaar maken de veiligheid van Nederland kan beschadigen, wat het geval is bij een staatsgeheim. Of omdat het om andere vertrouwelijke informatie gaat.

Viotta geheimhoudingsovereenkomst

Overheidsinstanties houden zich niet aan de termijn voor openbaarmaking

Volgens richtlijnen in de Wob hebben overheidsinstanties in principe acht weken de tijd om na het verzoek daartoe de gevraagde documenten te openbaren. Dit gaat echter vaak niet goed. Zo bleek afgelopen januari uit onderzoek van het Instituut Maatschappelijke Innovatie en de Open State Foundation dat de afhandeling van Wob-verzoeken door de Rijksoverheid steeds trager verloopt. Ministeries doen tegenwoordig gemiddeld 161 dagen over de beantwoording, terwijl de wettelijke termijn dus twee maanden is.

 Invoering van de WOO: een transparante overheid die actief informatie openbaar maakt

Om de overheid transparanter te maken, is de WOO aangenomen. Die vervangt de Wob en treedt per 1 mei in werking. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat overheidsorganen actief informatie openbaar maken, dus niet alleen op verzoek van burgers en bijvoorbeeld journalisten. Met de wet moet ook voorkomen worden dat mensen zwartgelakte documenten, waar weinig aan kan worden afgelezen, teruggestuurd krijgen. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. Dit onderdeel van de WOO treedt op een nog nader te bepalen moment in werking.

De WOO heeft een groter toepassingsbereik

Het toepassingsbereik van de WOO is aanzienlijk groter dan de Wob. De bepalingen uit de WOO gelden ook voor de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van de rechtspraak en het College van afgevaardigden, onderdelen van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en besturen van openbare lichamen. Bovendien moet de overheid bij elk verzoek informatie verstrekken over de wijze waarop de informatie tot stand is gekomen. Onder de Wob is dit enkel verplicht bij verzoeken tot het verstrekken van bepaalde milieu-informatie. Een groot verschil dus.

De termijn voor openbaarmaking wordt verkort

De termijn voor het afhandelen van een verzoek wordt daarnaast verkort naar vier weken, met een mogelijke verlenging van twee weken. Hiermee is getracht de alsmaar tragere beantwoording van Wob-verzoeken een halt toe te roepen. 

Advies nodig? Neem contact op!

Verkeert u in bewijsnood en bent u voornemens om de hand op stukken bij de wederpartij te leggen? Neem dan contact op met de ervaren procesrecht advocaten van VIOTTA Advocaten. Zij kunnen bogen op jarenlange internationale ervaring en staan u daarom graag bij. Zowel in procedures tegen de overheid als procedures tegen personen of instanties die u of uw bedrijf hebben benadeeld. Neem gerust contact op.

Viotta Law - Martijn Kesler

Martijn Kesler

Advocaat

Indien u een legal opinion naar Nederlands recht nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze legal opinion expert Martijn Kesler at martijn.kesler@viottalaw.com

Door VIOTTA.

Recente zaken.